O NÁS
O NÁS

Jsme restaurátorský a umělecký ateliér, který se zabývá především restaurováním uměleckých předmětů z kamene, umělého kamene, sádry, štuku, ale i malovaných uměleckých děl, včetně sgrafit. Restaurování kulturních památek provádíme na základě licencí, udělených Ministerstvem kultury. Rozsah licencí pokrývá restaurování jak uměleckořemeslných děl, tak i figurálních plastických (z kamene, terakoty i dřeva) i malovaných (malby na plátně i nástěnné). Provádíme kompletní restaurování (čištění, konsolidaci a injektáž, doplnění chybějících částí a závěrečnou povrchovou úpravu včetně zlacení a obnovy písma), ale také konzervační zásahy, záchranné a odborné konzultace v oblasti restaurování a památkové péče.

Majitelům nemovitých kulturních památek zhotovíme odborný restaurátorský průzkum včetně laboratorních analýz (např. stratigrafii barevných vrstev s laboratorním vyhodnocením odebraného vzorku a identifikaci pigmentů - optickou i elektronovou mikroskopií, analýzy s využitím RTG záření, dále stanovíme koncentraci vodorozpustných solí v objektu, analýzy maltovin - určení typu pojiva a plniva, identifikaci typu nečistot na povrchu kamene, petrografický rozbor - makro a mikropetrografický popis dle ČSN EN 12407) či stavebně-mykologický a entomologický průzkum dřevěných částí apod.) Vlastníkům nemovitosti chráněné památkovým zákonem zajistíme kromě zmíněných restaurátorských průzkumů také průzkumy stavebně historické a odbornou konzultaci z oblasti památkové péče a obnovy objektu.

Pro Vaše interiéry i vnější pláště vašich budov Vám zhotovíme kopie nedochovaných uměleckých motivů, maleb a předmětů nebo jejich částí. Případně navodíme atmosféru daného historického období ve Vašem reprezentativním interiéru dobovou výmalbou či štukovou výzdobou.